Slovenská
Batériová
Aliancia

Energy Manifest má svoju podobu – závery z konferencie konanej dňa 5.11.2019

Bratislava, 5.novembra 2019 - V Bratislave sa skončila prvá medzinárodná konferencia venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie. Jej organizátori, členovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), si zadefinovali akčné kroky manifestu, ktoré by mali zabezpečiť rozvoj jednotlivých oblastí batériového priemyslu na Slovensku.

pokračovať

O Aliancii

Slovenská batériová aliancia -
Záujmové združenie právnických osôb

„Bez vášne nemáte energiu. Bez energie nemáte nič.“
Warren Buffet

Slovenská batériová aliancia (skratka SBaA) je nezávislé záujmové združenie právnických osôb pôsobiace ako priemyselný klaster. SBaA je jediný slovenský klaster podporujúci budovanie komplexného batériového reťazca na Slovensku a venuje sa témam elektromobility, batériových úložísk a vodíkových systémov.

Niektorí signatári Spoločného vyhlásenia po inauguračnom stretnutí Slovenskej batériovej aliancie zo dňa 5.10.2018, ktoré položilo základ pre spoluprácu na budovaní batériového ekosystému medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami, sa rozhodli založiť ako ďalší krok záujmové združenie právnických osôb ako priemyselný klaster.

Priemyselný klaster je geograficky blízka skupina vzájomne prepojených firiem a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi a komplementaritami. Najmä v posledných rokoch práve priemyselné klastre sú mimoriadne podporované Európskou úniou ako subjekty, ktoré vedia naštartovať a významne podporiť inovačný potenciál svojich členov.

Dátum založenia: 20.jún 2019
Dátum registrácie: 6.augusta 2019

Členovia

Dňa 20.júna 2019 podpísalo 9 zakladajúcich členov zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb s názvom Slovenská batériová aliancia. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Slovenská batériová aliancia ako odborný priemyselný klaster je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

Členstvo v Slovenskej batériovej aliancii je otvorené pre každý subjekt, ktorý prispeje k plneniu cieľov aliancie a bude plniť povinnosti riadneho člena v súlade so Stanovami aliancie. Viac informácií o členstve získate podaním žiadosti na emailovú adresu: sbaa@sbaa.sk.

Prvým predsedom a štatutárnym zástupcom Slovenskej batériovej aliancie sa stal Ing. Marián Smik

Aktivity

Batériové úložiská

Ukladanie energie bude hrať kľúčovú úlohu pri umožňovaní ďalšej fázy svetového energetického prechodu a rozsiahlej dekarbonizácie. Úložiská energie budú nevyhnutnou súčasťou bežného života nás všetkých a bez nich nebude môcť fungovať žiadny obchod, služba a vôbec svetová ekonomika.

Nezadržateľným trendom je zvyšovanie podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a teda k nárastu dopytu po úložiskách energie a rezervných kapacitách. Stacionárne skladovanie elektrickej energie poskytne širokú škálu aplikácií a priestor pre inovácie. Výskum a vývoj v oblasti technológií ukladania energie bude preto životne dôležitý.

Ambicióznou úlohou SBaA je podpora výroby slovenského produktu pre ukladanie energie a jeho zavedenie na slovenský a európsky najmä automobilový trh.

Stratégia

Naša stratégia

Združenie pripravuje viacročnú stratégiu a plán činnosti, v rámci plnenia ktorého sa plánuje stať aktívnym členom Európskej batériovej aliancie a pôsobiť v ďalších medzinárodných organizáciách a platformách tak, aby sa Slovensko čo najskôr dostalo medzi významných hráčov európskeho alebo celosvetového batériového ekosystému.

Batériový ekosystém

Hodnotový reťazec batérii

Európsky trhový potenciál s batériami by mohol mať od roku 2025 hodnotu 250 miliárd EUR ročne. Batérie budú jedným z kľúčových prvkov umožňujúcich prechod na uhlíkovú neutralitu, stabilizáciu enormne sa rozvíjajúcej elektrickej siete a rozvíjanie čistej mobility.

Odhaduje sa, že pre elimináciu závislosti na ázijských trhoch bude len v Európe potrebné vybudovať 20 – 30 veľkých závodov na výrobu batériových článkov a bude nutné výrazne posilniť ich súvisiaci ekosystém.

Každý článok hodnotového reťazca batérií, zahŕňajúci ťažbu, získavanie a spracovanie surovín, materiálov pre batérie, výrobu batériových článkov, systémov batérií, ako aj opätovné použitie (second life) a recykláciu batérií, bude mimoriadne dôležitý a závislý na spolupráci s ostatnými článkami.

Práve o podporu komplexného hodnotového reťazca na Slovensku, ale aj jeho prepojenie na európske subjekty, sa bude snažiť Slovenská batériová aliancia.

Aktuality

Vznikla Slovenská batériová aliancia

Bratislava 20. júna 2019 – Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť. Batérie budú nevyhnutným tovarom pre každú ekonomiku a ich výroba v Európe je nevyhnutná na pokrytie enormne rastúceho dopytu a zníženie závislosti od mimoeurópskej produkcie.

Strategický akčný plán Európskej únie z roku 2018 zahŕňa opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a regulačného rámca. Cieľom je zabezpečiť, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Slovensko ako svetový líder v produkcii počtu automobilov na obyvateľa si uvedomuje nevyhnutnosť ísť s trendom, posilniť konkurencieschopnosť a rozvoj pracovného trhu.

Slovenská batériová aliancia je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. „SBaA bude pôsobiť ako odborný klaster a partner pre verejný a súkromný sektor i odbornú verejnosť v oblasti budovania a podpory inovatívneho batériového ekosystému na Slovensku,“ uviedol Marian Smik, predseda SBaA.

„Vítam ďalší krok vo vývoji Slovenskej batériovej aliancie, ktorú sme spoločne s Európskou komisiou iniciovali v októbri 2018 aj na Slovensku. Dnes sa založením nového priemyselného klastra posúvane krok ďalej k inštitucionalizácii potrebnej na účasť na projektoch a žiadostiach o financovanie – cieľom klastra je tak reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci produkcie batérií v Európe,“ uviedol viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák.

„Ako viceprezident Európskej investičnej banky a bývalý minister hospodárstva SR podporujem každú dobrú iniciatívu, ktorá dokazuje, že Slovensko môže byť motorom Dunajského inovačného regiónu. Úloha EIB môže byť pre tento proces veľmi dôležitá – ako banka Európskej únie nielen financujeme, ale aj poskytujeme poradenstvo a expertízu pri príprave projektov. Prvou novodobou lastovičkou je financovanie švédskeho Northvoltu a pevne verím, že slovenský InoBat bude prvou signifikantnou investíciou Dunajského inovačného regiónu.“

„Ak chceme, aby sa v Európe naďalej vyrábali tie najlepšie a najmodernejšie autá, musíme zárodky tohto nového odvetvia strategického významu rozvinúť do plnej životaschopnosti. Slovensko ako svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa pri tom nesmie chýbať. Je to o dlhodobej konkurencieschopnosti a o ďalších pracovných miestach,“ povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý inicioval vznik Európskej batériovej aliancie a dal aj prvotný impulz na vznik SBaA. Ako doplnil, „Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Som preto rád, že vďaka zásadným krokom pod strechou Európskej batériovej aliancie sa nám formuje už štvrté konzorcium pozostávajúce z viacerých členských štátov a viacerých firiem. Verím, že aj slovenskí hráči budú hrať prvú ligu.“

„Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel automatizácie a robotizácie v priemysle je nevyhnutné hľadať inovatívne a zároveň čisté, bezemisné a bezpečné technológie. Veríme, že práve novovznikajúca SBaA aktívnou účasťou podporí tento proces,“ dopĺňa spoluzakladateľ Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Medzi priority SBaA patrí podpora výskumno-vývojových projektov a uplatňovanie inovácií v oblasti elektromobility, uskladňovania energie a vodíkových systémov. Plánuje iniciovať odborné štúdie v oblasti batériového ekosystému v spolupráci s univerzitami, školami a expertnými tímami. „Sme otvorení každej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja,“ vysvetľuje Marian Smik.

Kontakt

Slovenská batériová aliancia, záujmové združenie právnických osôb a priemyselný klaster

Námestie 1. mája 18
811 08 Bratislava
Slovenská republika

sbaa@sbaa.sk