Slovenská
Batériová
Aliancia

Energy Manifest má svoju podobu – závery z konferencie konanej dňa 5.11.2019

Bratislava, 5.novembra 2019 - V Bratislave sa skončila prvá medzinárodná konferencia venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie. Jej organizátori, členovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), si zadefinovali akčné kroky manifestu, ktoré by mali zabezpečiť rozvoj jednotlivých oblastí batériového priemyslu na Slovensku.

pokračovať

O Aliancii

Slovenská batériová aliancia -
Záujmové združenie právnických osôb

„Bez vášne nemáte energiu. Bez energie nemáte nič.“
Warren Buffet

Slovenská batériová aliancia (skratka SBaA) je nezávislé záujmové združenie právnických osôb pôsobiace ako priemyselný klaster. SBaA je jediný slovenský klaster podporujúci budovanie komplexného batériového reťazca na Slovensku a venuje sa témam elektromobility, batériových úložísk a vodíkových systémov.

Niektorí signatári Spoločného vyhlásenia po inauguračnom stretnutí Slovenskej batériovej aliancie zo dňa 5.10.2018, ktoré položilo základ pre spoluprácu na budovaní batériového ekosystému medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami, sa rozhodli založiť ako ďalší krok záujmové združenie právnických osôb ako priemyselný klaster.

Priemyselný klaster je geograficky blízka skupina vzájomne prepojených firiem a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi a komplementaritami. Najmä v posledných rokoch práve priemyselné klastre sú mimoriadne podporované Európskou úniou ako subjekty, ktoré vedia naštartovať a významne podporiť inovačný potenciál svojich členov.

Dátum založenia: 20.jún 2019
Dátum registrácie: 6.augusta 2019

Členovia

Dňa 20.júna 2019 podpísalo 9 zakladajúcich členov zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb s názvom Slovenská batériová aliancia. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Slovenská batériová aliancia ako odborný priemyselný klaster je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

Členstvo v Slovenskej batériovej aliancii je otvorené pre každý subjekt, ktorý prispeje k plneniu cieľov aliancie a bude plniť povinnosti riadneho člena v súlade so Stanovami aliancie. Viac informácií o členstve získate podaním žiadosti na emailovú adresu: sbaa@sbaa.sk.

Prvým predsedom a štatutárnym zástupcom Slovenskej batériovej aliancie sa stal Ing. Marián Smik

Aktivity

Batériové úložiská

Ukladanie energie bude hrať kľúčovú úlohu pri umožňovaní ďalšej fázy svetového energetického prechodu a rozsiahlej dekarbonizácie. Úložiská energie budú nevyhnutnou súčasťou bežného života nás všetkých a bez nich nebude môcť fungovať žiadny obchod, služba a vôbec svetová ekonomika.

Nezadržateľným trendom je zvyšovanie podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a teda k nárastu dopytu po úložiskách energie a rezervných kapacitách. Stacionárne skladovanie elektrickej energie poskytne širokú škálu aplikácií a priestor pre inovácie. Výskum a vývoj v oblasti technológií ukladania energie bude preto životne dôležitý.

Ambicióznou úlohou SBaA je podpora výroby slovenského produktu pre ukladanie energie a jeho zavedenie na slovenský a európsky najmä automobilový trh.

Stratégia

Naša stratégia

Združenie pripravuje viacročnú stratégiu a plán činnosti, v rámci plnenia ktorého sa plánuje stať aktívnym členom Európskej batériovej aliancie a pôsobiť v ďalších medzinárodných organizáciách a platformách tak, aby sa Slovensko čo najskôr dostalo medzi významných hráčov európskeho alebo celosvetového batériového ekosystému.

Batériový ekosystém

Hodnotový reťazec batérii

Európsky trhový potenciál s batériami by mohol mať od roku 2025 hodnotu 250 miliárd EUR ročne. Batérie budú jedným z kľúčových prvkov umožňujúcich prechod na uhlíkovú neutralitu, stabilizáciu enormne sa rozvíjajúcej elektrickej siete a rozvíjanie čistej mobility.

Odhaduje sa, že pre elimináciu závislosti na ázijských trhoch bude len v Európe potrebné vybudovať 20 – 30 veľkých závodov na výrobu batériových článkov a bude nutné výrazne posilniť ich súvisiaci ekosystém.

Každý článok hodnotového reťazca batérií, zahŕňajúci ťažbu, získavanie a spracovanie surovín, materiálov pre batérie, výrobu batériových článkov, systémov batérií, ako aj opätovné použitie (second life) a recykláciu batérií, bude mimoriadne dôležitý a závislý na spolupráci s ostatnými článkami.

Práve o podporu komplexného hodnotového reťazca na Slovensku, ale aj jeho prepojenie na európske subjekty, sa bude snažiť Slovenská batériová aliancia.

Aktuality

Energy Manifest má svoju podobu – závery z konferencie konanej dňa 5.11.2019

Bratislava, 5.novembra 2019 - V Bratislave sa skončila prvá medzinárodná konferencia venovaná batériovým technológiám a úložiskám energie. Jej organizátori, členovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), si zadefinovali akčné kroky manifestu, ktoré by mali zabezpečiť rozvoj jednotlivých oblastí batériového priemyslu na Slovensku.

Európski spíkri sa na konferencii Energy Manifest venovali analýze a konkrétnym riešeniam elektromobility a možnostiam ukladania energie. Zameriavali sa na štatistické predpovede pre energetický sektor a ako by mohol celý hodnotový reťazec na Slovensku, ale aj v Európe, vyzerať v najbližšej budúcnosti. Účastníci konferencie ocenili novú spoločnú platformu, kde sa spája akademická pôda a podnikateľský sektor za účelom aj výskum a vývoja batérií na Slovensku. Nadväzujúc na závery odborných diskusií v jednotlivých tematických paneloch medzinárodnej konferencie Energy Manifest, sa účastníci dohodli na prijatí nasledovných vyhlásení k aktuálnej situácii v oblasti elektromobility a ukladania energie na Slovensku, ktoré budú zapracované aj do stratégie rozvoja Slovenskej batériovej aliancie.

1. Je nevyhnutné urýchliť zavádzanie elektromobilov a vytvorenie takého legislatívneho prostredia, aby bolo možné urýchlené dobudovanie a ďalší rozvoj adekvátnej dobíjacej infraštruktúry na Slovensku.

2. Je nevyhnutné prijať novú legislatívnu úpravu a pravidlá trhu pre uskladnenie elektrickej energie.

3. Je nevyhnutné podporiť interdisciplinárny výskum a transfer inovácií zo zahraničia v oblasti batérií a pripraviť akademický sektor na vzdelávanie odborníkov pre celý batériový hodnotový reťazec od výroby, testovania až po recykláciu.

4. Je nevyhnutné zabezpečiť podporu najmä zo strany vlády Slovenskej republiky pre financovanie projektov slovenského batériového ekosystému s cieľom zabezpečiť výrobu vlastných slovenských produktov v celom batériovom hodnotovom reťazci.

Kontakt

Slovenská batériová aliancia, záujmové združenie právnických osôb a priemyselný klaster

Námestie 1. mája 18
811 08 Bratislava
Slovenská republika

sbaa@sbaa.sk