Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

O Aliancii

Činnosť

SBaA zabezpečuje spoločnú prezentáciu členov v úlohách združenia, účasť na odborných a popularizačných podujatiach a zastupovanie pred štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a inštitúciami.

Aby SBaA dosiahla dlhodobé aj parciálne ciele, vykonáva nasledujúce činnosti:

 • Podporuje slovenskú produkciu batérií so zásahom najmä automobilového priemyslu, ale aj iných oblastí dopravy a priemyslu.
 • Pôsobí ako priemyselný klaster s cieľom rozvoja inovácií v oblasti svojej činnosti a medzinárodnej spolupráce.
 • Podporuje tvorbu nových pracovných miest v oblasti svojej činnosti.
 • Podieľa sa na hodnotovom reťazci batérií v Európe a vytvára tak protiváhu trendov ázijských trhov.
 • Úzko spolupracuje s priemyselnými hráčmi a inovátormi Európskej batériovej aliancie (EBA), ako aj ďalších medzinárodných združení a organizácií.
 • Zvyšuje povedomie o čistých energetických systémoch a význame batériového ekosystému a podporuje rozvoj inovácií v tejto oblasti.
 • Podporuje a skvalitňuje vzdelávanie v oblasti elektromobility a energetiky a tak výchovu nových odborníkov, ako aj vedomostnú úroveň zástupcov svojich členov.
 • Podporuje medzinárodnú výmenu informácií transfer technológií, zavádzanie inovácií a nadväzovanie odborných partnerstiev prínosných pre budovanie batériového ekosystému na Slovensku.
 • Vytvára a aktualizuje databázu subjektov pôsobiacich v oblasti výroby a výskumu batérií a zaoberajúcich sa súvisiacimi témami osobitne so zameraním na automobilový priemysel.
 • Využíva možnosti čerpania európskych fondov a iných európskych finančných zdrojov na dosahovanie cieľov klastra.
 • Podporuje výskumno-vývojové projekty a zavádzanie inovácií v oblasti elektromobility, uskladňovania energie a vodíkových systémov.
 • Podieľa sa na štúdiách v oblasti batériového ekosystému v spolupráci s univerzitami, školami a expertmi najmä v oblastiach elektromobilita, uskladňovanie energií a vodíkové systémy a iniciuje ich.
 • Organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie na tému cieľov združenia.
 • Zapája sa do legislatívnych procesov a pripomienkových konaní pri vydávaní právnych predpisov a iných záväzných dokumentov, ktoré sa dotýkajú činnosti členov združenia v rámci stanovených cieľov klastra.