Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

O Aliancii

Orgány SBaA

Orgánmi záujmového združenia právnických osôb SBaA sú:

  1. valné zhromaždenie
  2. predsedníctvo
  3. predseda
  4. komisia odborníkov
  5. dozorná rada

Valné zhromaždenie všetkých členov SBaA sa koná najmenej 1x ročne.

Predsedníctvo je tvorené v súčasnosti zástupcami členov, ktorými sú všetky univerzity a zástupcami zakladajúcich členov, predsedom a výkonným riaditeľom.  

Prvým predsedom a štatutárnym zástupcom Slovenskej batériovej aliancie do júna 2023 bol Ing. Marián Smik.

Novou predsedníčkou sa od júna 2023 stala doc. RNDr. Andrea Straková – Fedorková, PhD.

Dozorná rada má 3 členov vrátane svojho predsedu Ing. Gabriela Szaba a schádza sa najmenej 1x ročne.

Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zriadení, zložení, činnosti, cieľoch a úlohách rozhoduje predsedníctvo ako výkonný orgán združenia podľa stanov združenia.

Pracovná skupina pre legislatívu a projekty, ktorú vedie JUDr. Svetlana Gavorová, výkonná riaditeľka, zahájila svoju činnosť v roku 2019 a má
4 členov.

Pracovná skupina pre implementáciu projektu „Rozvoj Slovenskej batériovej aliancie“, ktorú vedie Ing. Marián Smik, predseda združenia, funguje od roku 2020 a má 9 členov. Členovia prac. skupiny využívajú pre svoju komunikáciu aplikáciu SOLVED.

SBaA zároveň pripravuje zriadenie ďalších odborných pracovných skupín.