SK

Batériový ekosystém

Strategický akčný plán pre batérie

Regulačný rámec

Nové nariadenia o ekodizajne s cieľom stanoviť kritériá výkonnosti a udržateľnosti, ktoré budú musieť batérie spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh EÚ. V kontexte ekodizajnu batérií Spoločné výskumné centrum Komisie zverejnilo v roku 2018 výsledky prieskumu noriem týkajúcich sa batérií.

Suroviny

Na základe dialógu Komisie s členskými štátmi o surovinách súvisiacich s batériami vznikli odporúčania s cieľom vytvoriť v Európe atraktívne rámcové podmienky na prieskum, ťažbu a recykláciu surovín súvisiacich s batériami. Komisia vyzýva priemyselné odvetvie, aby v EÚ takisto vytvorilo kapacity na rafináciu surovín.

Medziregionálne partnerstvo v oblasti batérií

Prvé partnerstvo vytvorilo Slovinsko, ktoré spolu so siedmimi regiónmi ohlásilo vedúcu úlohu v oblasti progresívnych materiálov. Partnerstvo využije podporu osobitných tímov zriadených v rámci Komisie a môže využívať aj externé poradenské služby na rýchlejšie rozširovanie výroby a komercializáciu. Ďalšie partnerstvo pod vedením Lombardska týkajúce sa demontáže a repasácie batérií už pokročilo vo vytváraní siete pilotných demonštračných recyklačných zariadení. Podporu poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

Výskum

V roku 2019 sa otvorí výzva s celkovým rozpočtom vo výške 114 miliónov EUR z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 pre témy súvisiace s batériami, pričom sa podporia aj ciele Európskej aliancie pre batérie. V roku 2020 sa uverejnia ďalšie témy projektov s celkovým rozpočtom 70 miliónov eur. Komisia má v úmysle navrhnúť partnerstvo v oblasti batérií v rámci programu Horizont Európa. Zároveň sa vytvára nová platforma pre európske technológie a inováciu. Cieľom je dosiahnuť pokrok v prioritách výskumu batérií, vymedziť dlhodobé vízie, vypracovať strategický výskumný program a plány realizácie.

Zručnosti

V rámci programu Erasmus+ sa koncom októbra 2018 uverejnila výzva na predkladanie návrhov pre aliancie pre sektorové zručnosti. Výzva sa týka šiestich sektorov vrátane batérií pre elektromobilitu. Vo vybraných koncepciách aliancií sa identifikujú nedostatky v zručnostiach a budúce potreby v sektore, vypracuje sa stratégia, bude sa pracovať na základných európskych profiloch povolaní a učebných plánoch odborného vzdelávania, ktoré sú relevantné pre trh práce, a vypracuje sa návrh akčného plánu vykonávania na celoštátnej alebo regionálnej úrovni.

We use cookies to adapt the web content and advertising, to deliver social media functions and analyze the traffic at our website. We provide information on how you use our website to our social media, advertising and analytics partners.